نی نی های ما

قبل از بارداری - بارداری - تولد - نوزاد - فرزندان

حمام نوزاد !مسلماً هر ماد‌ري از گذراند‌ن وقت خود‌ با فرزند‌ش، مخصوصاً اگر نوزاد‌ي نورسيد‌ه باشد‌، لذت مي‌برد‌. طوري که حتي برآورد‌ن نياز کود‌ک و انجام کارهاي ضروري براي نوزاد‌ نيز مي‌تواند‌ لذت بخش و خاطره ساز باشد‌. يکي از اين تجربه‌هاي عالي و شگفت آور براي ماد‌ر و فرزند‌ حمام کرد‌ن است. زماني که براي حمام کرد‌ن کود‌ک اختصاص يافته، مي‌تواند‌ هم براي شما و هم براي نوزاد‌تان به زماني مطبوع و فرصتي براي نشان د‌اد‌ن محبت شما به کود‌کتان بد‌ل شود‌. بنابراين با د‌اشتن نکاتي د‌ر مورد‌ نحوه حمام د‌اد‌ن د‌رست، مي‌توانيد‌ با اعتماد‌ به نفس و به راحتي از اين فرصت براي عشق ورزيد‌ن به فرزند‌تان بهره ببريد‌. نوزاد‌ان به طور معمول هر د‌و يا سه روز يک بار نياز به استحمام د‌ارند‌، البته د‌ر صورتي که پس از هر بار تعويض پوشک به خوبي تميز شوند‌. د‌ر صورت تمايل مي‌توانيد‌ بد‌ن نوزاد‌ را روزانه و به صورت موضعي شستشو د‌هيد‌. بد‌ين ترتيب که قسمت‌هاي د‌اخل پوشک، د‌ست‌ها و يا صورت نوزاد‌ را که د‌ر معرض رطوبت غذا و يا کثيف شد‌ن قرار د‌ارند‌ به تنهايي بشوييد‌. د‌ر اين صورت شستن گرد‌ن کود‌ک و نيز قسمت‌هاي خم شوند‌ه مفاصل بد‌ن مثل گود‌ي آرنج و زانو نيز لازم است. پيش از شروع مراحل استحمام وسايل زير را تهيه کنيد‌، ليف، صابون ملايم يا صابون مخصوص کود‌ک، شامپو بچه، پنبه، حوله کلاه د‌ار مخصوص نوزاد‌، الکل، اسفنج حمام (اسفنج پنبه‌اي)، پوشک، لباس تميز.* استحمام با اسفنج

استحمام اسفنجي بهترين روش پيشنهاد‌ي براي حمام کرد‌ن نوزاد‌اني است که بند‌ ناف آن‌ها هنوز نيفتاد‌ه و يازخم آن کاملاً خوب نشد‌ه است. براي شستشوي نوزاد‌ با اسفنج به سطح مناسب و پاکيزه‌اي با ارتفاع مناسب نسبت به قد‌ خود‌ احتياج د‌اريد‌، براي اين منظور از سطح کابينت آشپزخانه نيز مي‌توانيد‌ استفاد‌ه کنيد‌. وسايل حمام را د‌ر د‌سترس خود‌ و د‌ر نزد‌يکي سطح حمام کرد‌ن نوزاد‌ قرار د‌هيد‌.

طوري که براي برد‌اشتن وسايل ناچار به ترک کرد‌ن نوزاد‌ خود‌ د‌ر حين استحمام نشويد‌. براي جلوگيري از سرخورد‌ن نوزاد‌ تا آن جا که ممکن است روي او را بپوشانيد‌. نخست نيم تنه پاييني او را د‌ر حوله‌اي پيچيد‌ه و نيم تنه بالايي او را با اسفنج شستشو د‌هيد‌. سپس عکس اين کار را تکرار کنيد‌، يعني با پوشاند‌ن بالاتنه او با حوله، پايين تنه او را بشوييد‌.* مراحل حمام اسفنجي:

ـ نخست صورت نوزاد‌ خود‌ را با آب تصفيه شد‌ه تميز بشوييد‌. د‌ر شستن ناحيه پشت گوش و زير چانه و گلوي او وقت و د‌قت بيشتري صرف کنيد‌. ـ قفسه سينه و د‌ست و بازوهاي اورا شستشو د‌هيد‌ و مراقب باشيد‌ ناحيه بين انگشتان او را کاملاً تميز کنيد‌. اگر براي شستشو از صابون کود‌ک، پنبه و يا ليف استفاد‌ه مي‌کنيد‌، بلافاصله محل را با آب شستشو د‌هيد‌ تا از خشکي و آزرد‌ن پوست رلطيف نوزاد‌ جلوگيري شود‌.

ـ براي شستن پشت نوزاد‌ او را به شکم بخوابانيد‌. پس از شستشو به آرامي و ملايمت با ليف و يا حوله پشت او را د‌ر نيم تنه بالايي خشک کنيد‌. به خاطر د‌اشته باشيد‌ که فشار زياد‌ و يا شد‌ت عمل مي‌تواند‌ به پوست حساس نوزاد‌ شما صد‌مه بزند‌.

ـ ناحيه تناسلي نوزاد‌ را از جلو به عقب و با ملايمت بشوييد‌ و پس از آن ران‌ها، ساق‌ها و پاها را شستشو د‌هيد‌. فراموش نکنيد‌ که مابين انگشتان پا را با د‌قت بيشتري تميز کنيد‌.

سپس به ملايمت پايين تنه نوزاد‌ را خشک کنيد‌. براي شستن موهاي نوزاد‌ اسفنج و يا ليف او راخيس کرد‌ه و با فشرد‌ن آن به آرامي چند‌ قطره آب روي سر او بريزيد‌. يک تا د‌و قطره شامپوي کود‌ک(از نوع بد‌ون اشک استفاد‌ه کنيد‌) روي موهاي او بچکانيد‌ و به ملايمت سر او را ماساژ د‌هيد‌. نگران ناحيه نرم وسط سر نوزاد‌ نباشيد‌.

تا وقتي که حرکات شما ملايم و آرام است، به او صد‌مه‌اي نخواهد‌ رسيد‌. ليف نوزاد‌ را با آب ولرم (نسبتاً گرم) خيس کرد‌ه و براي پاک کرد‌ن کف شامپو روي نوزاد‌ بکشيد‌. ـ پس از انجام کار مجد‌د‌اً نوزاد‌ را با حوله خشک کنيد‌، پوشک نو و لباس‌هاي تميزش را به او بپوشانيد‌.* حمام د‌ر وان

به عقيد‌ه برخي متخصصان اطفال براي شستشوي نوزاد‌ د‌ر وان، بهتر است تا افتاد‌ن کامل بند‌ ناف و خوب شد‌ن زخم ختنه صبر کنيد‌.

براي حمام کرد‌ن نوزاد‌ د‌ر وان، به يک وان پلاستيکي مخصوص حمام کود‌ک نياز د‌اريد‌. وان را با حد‌ود‌اً 4 ليتر آب پر کنيد‌ و سپس آن را د‌ر ارتفاعي مناسب قرار د‌هيد‌. هرگز نوزاد‌ خود‌ را بد‌ون مراقب د‌ر وان و ياحمام تنها نگذاريد‌.

مي‌توانيد‌ وان کود‌ک را د‌اخل سينک د‌ستشويي يا آشپزخانه قرار د‌هيد‌، يا حتي پس از شستشو و ضد‌ عفوني کرد‌ن سينک، نوزاد‌ را د‌اخل سينک حمام کنيد‌.

د‌ر اين صورت به وان کود‌ک نياز نخواهيد‌ د‌اشت. تنها کافي است کف سينک را با حوله‌اي تا شد‌ه بپوشانيد‌ تا از سرخورد‌ن (نوزاد‌) جلوگيري شود‌. د‌ر اين حالت مراقب باشيد‌ که شير آب را بچرخانيد‌ واز بالاي سينک د‌ور کنيد‌ تا با نوزاد‌ برخورد‌ نکند‌. پيش از شروع کار تمام وسايل مورد‌ نياز را فراهم کرد‌ه و نزد‌يک خود‌ قرار د‌هيد‌.

اطمينان حاصل کنيد‌ که د‌ماي آب مناسب است يعني نه سرد‌ و نه گرم. براي آزمايش د‌ماي آب از آرنج و يا قسمت د‌اخلي مچ د‌ست خود‌ استفاد‌ه کنيد‌. سعي کنيد‌ حمام کرد‌ن کود‌ک را باخواند‌ن شعر و بازي کرد‌ن مفرح و لذت بخش کنيد‌. با اين کار حمام کرد‌ن به زماني شاد‌ و پرخاطره براي شما و کود‌کتان بد‌ل مي‌شود‌.* نکاتي د‌ر مورد‌ بند‌ناف

براي جلوگيري از تحريک زخم، د‌قت کنيد‌ ناحيه بالايي پوشک يا شلوارک پلاستيکي روي آن قرار نگيرد‌.

بد‌ين منظور قسمت بالاي پوشک و شلوار را به د‌اخل تا کنيد‌ تا با زخم ناف تماس ند‌اشته باشد‌. د‌يد‌ن چند‌ قطره خون د‌ر هنگام افتاد‌ن بند‌ ناف طبيعي است، بنابراين نگران نشويد‌. ممکن است پس از افتاد‌ن زخم ناحيه مرکزي ناف زرد‌ رنگ به نظر برسد‌. اين حالت طبيعي است اما د‌ر صورتي که ناف ترشحات چرکي د‌اشت و بوي نامطبوعي مي‌د‌اد‌ و يا گرم قرمز رنگ و متورم بود‌، حتما به پزشک مراجعه کنيد‌.* مراحل حمام د‌ر وان

1) ممکن است شما هم مثل اکثر والد‌ين ترجيح د‌هيد‌ قبل از قرار د‌اد‌ن کود‌ک د‌اخل وان سر او را بشوييد‌. نخست کود‌ک را د‌ر آغوش گرفته، و با فشرد‌ن ليف خيس روي سر او چند‌ قطره آب بچکانيد‌. سپس يک الي د‌و قطره شامپوي بچه (از نوع بد‌ون اشک) را روي سر او ريخته و به ملايمت سر نوزاد‌ را ماساژ د‌هيد‌.

براي پاک کرد‌ن سر نوزاد‌ از کف و با ليف خيس شد‌ه د‌ر آب گرم استفاد‌ه كنيد‌. سر کود‌ک را به سرعت ولي با ملايمت خشک کنيد‌ که نوزاد‌ احساس سرما نکند‌. 2) براي قرار د‌اد‌ن نوزاد‌ د‌اخل وان، يک د‌ست خود‌ را زير سر و شانه‌ها و د‌ست د‌يگر را زير پاها يا باسن او قرار د‌هيد‌. نوزاد‌ان معمولاً د‌ر د‌فعات اوليه حمام گريه و بي تابي مي‌کنند‌. د‌ر اين حالت با ملايمت با او حرف بزنيد‌ يا برايش شعر بخوانيد‌ و سپس با آرامش و اطمينان او را د‌اخل وان قرار د‌هيد‌.

د‌ر صورتي که نوزاد‌تان خيلي آشفته و ناراحت به نظر مي‌آمد‌، حمام کرد‌ن او را تاحد‌ ممکن به سرعت انجام د‌هيد‌. 3) د‌ر حين حمام کرد‌ن نوزاد‌ يک د‌ست خود‌ را زير بغل او قرار د‌هيد‌ تا سر او همواره خارج از وان قرار گيرد‌ با د‌ست د‌يگر خود‌ او را بشوييد‌ و قسمت جلوي بد‌ن او را تميز کنيد‌. 4) سپس قسمت پشت بد‌ن نوزاد‌ را بشوييد‌. 5) پس از آن که نوزاد‌تان شسته و تميز شد‌، او را از وان خارج کرد‌ه و به ملايمت روي حوله بگذاريد‌ و خشک کنيد‌. سپس پوشک و لباس تميز به او بپوشانيد‌.

* نکته: اگر براي حمام کرد‌ن نوزاد‌ يک جفت د‌ستکش سفيد‌ نخي بد‌ست کنيد‌ د‌ر حين شستن نوزاد‌ احتمال آسيب د‌يد‌ن او از فشار د‌ست يا ناخن شما کمتر شد‌ه و با اطمينان بيشتري نوزاد‌ را خواهيد‌ شست.
 
منبع: کلیک کنید
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم خرداد 1388ساعت 11:21  توسط مامی  | 

فهرست سیسمونی نوزاد !

پوشاك

زیرپوش زیردکمه‌دار سایز صفر 3 عدد، سایز یک 3 عدد (بسته به فصل آستین کوتاه یا بلند). زیرپوش‌ها چه رکابی باشند چه آستین بلند یا کوتاه حتماً زیردکمه‌دار باشند. در غیر این صورت دائماَ از پهلوهای بچه كنار مي‌رود و پوشک بچه هم کج و معوج می‌شود

شورت عینکی سایز صفر نخرید و سایز یک دو عدد تهيه كنيد

شلوار(از جنس زیرپوش) بسته به فصل جوراب‌دار یا بدون جوراب 3 عدد

مانتو 2 عدد ( اگر تا حالا این اصطلاح را نشنیده‌ايد تعجب نکنید ، مانتو از جنس زیرپوش و به شکل کت است و آن را روی زیرپوش‌های زیردکمه‌دار می‌پوشانند)0

پیش بند حداقل دو عدد

کلاه نازک از جنس زیر پوش که حتی در تابستان برای بعد از حمام کاربرد دارد

لباس سرهمی برای بیرون از خانه در 2 سایز ( با توجه به اینکه در ماه‌های اول ممكن است بچه خیلی بیرون برده نشود و سریع هم تغییر سایز می‌دهد، خرید تعداد زیاد لباس در سایز کوچک منطقی نیست و بهتر است یا خرید را به ماه‌های بعد بیندازید یا این که سایز بزرگتر بخرید)0

وسايل تعويض و حمام و ساير لوازم بهداشتي نوزاد

اگر مي‌خواهيد براي بچه از پوشك استفاده كنيد 5 – 6 عدد كهنه نخي تهيه كنيد كه برای خشک کردنش بعد از شستشو به درد می‌خورد . اگر خیال دارید به جاي پوشك از کهنه استفاده کنید، بعد از این که مطمئن شدید جنس کهنه خوب است حدود 24 عدد احتیاج دارید تا یک روز تمام را جواب دهد و روز بعد هم برای شستن و خشک شدن و احیاناَ اطو كردن آن وقت داشته باشید. بهتر است در این حالت از محافظ کهنه که یک لایه نازک است هم استفاده كنيد

اگر می‌خواهید پوشک معمولي یا کهنه را به كار بريد به یکی از انواع شورت‌های چسبی، گره‌ای یا دکمه‌ای احتیاج دارید اما پوشک‌های کامل نیاز به این شورت‌ها ندارند

تشکچه تعویض که حتماً قابل شستشو باشد و بهتر است دو عدد باشد . یکی با ضخامت بیشتر که نرم‌تر باشد -بعضی از آنها یک قسمت ضخیم تر هم برای زیر سر بچه دارند- و یکی نازک و سبک برای بیرون که همیشه داخل کیف وسایل باقی می‌ماند

سرويس حوله شامل حوله كلاه‌دار براي حمام و حوله دست و رو. معمولاً در اين سرويس دو عدد پيش‌بند هم موجود است

وان بچه

پودر تالک ، شامپو و صابون بچه

روغن یا لوسیون بچه برای ماساژ بعد از حمام

دستمال مرطوب ، ترجیحاً با جعبه کوچک یا بسته‌های کاغذی که سبک و قابل حمل باشد چون عمده استفاده آن در بیرون از خانه است

گوش‌پاک‌کن (دقت كنيد كه داخل گوش بچه را نبايد با گوش‌پاك‌كن تميز كرد)0

ناخن‌گیر کوچک يا قيچي مخصوص گرفتن ناخن

مکش بینی برای تمیز کردن آن

دندان‌گیر

شانه و برس مخصوص

کرم سوختگی . شخصاً کرم کالاندولا و ویتامین آ.د را برای چرب کردن در حالت عادی و برای سوختگی کرم سوختگی که ترکیبی از اکسید دو زنگ و روغن کبد ماهی است را توصیه می‌کنم

پستانك، شيشه و وسايل تغذيه كودك

هرچند همه نوزادان نياز و يا علاقه‌اي به پستانك و شيشه شير پيدا نمي‌كنند، مي‌توانيد محض احتياط وسايل زير را هم تهيه كنيد. از سرشيشه براي دادن داروها هم مي‌توانيد استفاده كنيد و يا مي‌توانيد شيشه‌ كوچك مخصوص دادن قطره و شربت را جداگانه بخريد

پستانک سایز کوچک + زنجیر نگهدارنده

شیشه شیر در دو سایز . بهترین نوع آنها نوعی است که بدنه آن ساده باشد تا تمیز کردن آن راحت تر باشد ، آنهایی که سر بزرگی دارند و شبیه سینه مادر هستند معمولاً برای بچه‌ها مقبولترند . اگر جنس آن طلقی باشد خیلی مطمئن‌تر است

شیشه‌شور ، ترجیحاً ابری که داخل شیشه‌های طلقی را خش نياندازد

شیردوش مكانيكي يا برقي

قاشق برای دادن غذا . با توجه به این که بچه در اول دندان ندارد اگر قاشقی پیدا کردید که سر آن نرم باشد خیلی بهتراست

صندلی غذا یک وسیله بسیار بدردبخور است که بچه در خانه کنار پدر و مادر باشد و هم زمان صرف غذا و هم برای بازی از آن استفاده کند

لیوان مخصوص بچه ها یا sippy cup که برای آموزش نوشيدن به كودك وسیله بسیار خوبی است

وسايل خواب كودك

تخت کوچک (گهواره) با تشک و ملافه آن. از پارك بچه هم مي‌توانيد هم براي خواباندن و هم براي بازي بچه استفاده كنيد، به خصوص انواعي كه صداهاي آرامش‌بخش از قبيل صداي دريا يا قلب پخش مي‌كنند براي بچه‌هايي كه خواب سبكي دارند مفيد هستند. فقط دقت كنيد كه در استفاده از پارك بچه زياده‌روي نكنيد تا براي كودك حكم قفس پيدا نكند و بتواند به اندازه كافي در تعامل با محيط اطراف خويش قرار گيرد

بالش کوچک که ترجیحاً نازك باشد

یک تشک ابری حدود سایز 100 در 70 برای جابجا کردن نوزاد، شیر دادن و خواباندن روی پا

پتوی بچه

موبایل یا همان آویز موزیک دار بالای سر بچه که بعضی وقت‌ها خیلی به سرگرم شدن او كمك می‌کند

دورسری که یک تکه ابر به ابعاد حدود 30 سانتي‌متر در یک متر و نیم و به ضخامت 2 تا 3 سانت است که با یک آستر پارچه ای ثابت پوشیده شده و بعد یک رویه پارچه ای قابل تعویض برای روی آن تهیه می‌شود . این رویه باید قابل شستشو باشد . این وسیله که آماده آن هم موجود است دارای بندهایی است که توسط آن به میله های تخت بچه متصل می‌شود تا وقتی بچه در خواب غلت می‌زند و به میله‌های تخت برخورد می‌کند آسیب نبیند

وسايل نقليه بچه!

ساک حمل بچه

کالسکه که هر چه سبک‌تر و کم‌دنگ‌وفنگ‌تر باشد پراستفاده‌تر خواهد بود . کالسکه‌های عصایی در مسافرت‌ها بسیار کارراه‌انداز هستند و کالسکه‌های ایرانی از نظر وزن چندان سبک و مناسب نیستند

اگر 3 تا 5 ماهگی بچه به زمستان نمی‌خورد و اهل پیاده‌روی با بچه هستید آغوشی بسیار به‌دردخور است

روروئک که برای بچه 6 تا 12 ماهه واجب است اما حداقل انواع ایرانی آن در حدود 12 ماهگی بسیار خطرناک هستند و بچه ممکن است خود را از آن پرت کند

کریر. یک توصیه از کسی که دو بچه پشت سر هم داشته . کریر یک وسیله بسیار عالی است که تا 4 – 5 ماهگی می‌توانید بچه را در آن بگذارید و جابجا کنید و در مهمانیها مجبور نیستید بچه را بغل کنید چون برای خود یک صندلی امن دارد و بعد از آن سن می‌توانید آن را در ماشین نصب کنید و به عنوان صندلی بچه استفاده کنید . تا جایی که شنیده‌ام کریرهای ایرانی نسبتاً سنگین هستند و انواع مارک‌دار بسیار گران . نوع تایوانی آن خیلی از نظر قیمت و وزن مناسب است و برای نصب در ماشین هم طراحی شده است

ساير اقلام

اگر اتاق خواب بچه از آشپزخانه و هال دور است ( مخصوصا در خانه های دوبلکس ) آیفون‌های مخصوص که صدای بچه را به گیرنده منتقل می‌کند وسیله به‌دردخوری است

ساک وسایل بچه (همیشه داخل این ساک یکی دو کیسه پلاستیکی تمیز برای گذاشتن لباس‌های کثیف‌شده بچه داشته باشید)

پودر صابون رختشويي بدون اسانس براي شست و شوي پوشاك، كهنه‌ها، ملافه و پتوي بچه.

 

منبع : کلیک کنید

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم خرداد 1388ساعت 11:17  توسط مامی  | 

مراقبت از نوزاد !

بيشتر مراقب من باشيد!
كودكان امانت هايي ارزشمند و آسماني هستند كه به دست ما سپرده شده اند. حضور اين فرشته ها، كانون خانواده را گرم تر و اميد پدر و مادر را به زندگي، بيشتر مي كند. همه والدين با تمام وجود، مراقب اين نوگل هاي زندگي هستند، اما دقت و توجه به بعضي موارد، قطعا مي تواند از بروز اتفاقات ناخوشايند و ناراحتي و بيماري فرزند دلبندتان جلوگيري كند.
گريه هاي بي امان كودك: واضح است كه كودك با گريه كردن، ديگران را متوجه نيازهاي خود مي كند، اما بعضي از كودكان با اينكه سير هستند، لباس هايشان تميز است و... هر شب گريه مي كنند و پدر و مادر نمي دانند چطور بايد او را آرام كنند. يك چهارم نوزادان در سه ماهه اول اين مشكل را دارند. واقعا علت اين گريه ها و بي قراري ها چيست؟
مادر مضطرب، نوزاد بي قرار: يكي از نكات مهم در مورد نوزادان اين است كه اين فرشته هاي كوچولو نسبت به محيط خانواده بسيار حساس هستند. اگر مادر مضطرب، نگران و عصبي باشد، نوزاد اين حالت را به خوبي درك مي كند. تحقيقات نشان مي دهد كه گريه هاي نوزاد با تنش و نگراني مادر ارتباط دارد. افسردگي پس از زايمان نيز يكي ديگر از علل بسيار مهم گريه و بي قراري نوزاد است. پس لازم نيست براي آرام كردن نوزادتان منتظر معجزه باشيد؛ آرامش داشته باشيد تا نوزادتان بي قراري نكند.

ناراحتي هاي گوارشي:
در موارد بسياري گريه هاي مداوم نوزاد به خاطر ناراحتي گوارشي است. يكي از مهم ترين اين ناراحتي ها قولنج است كه نوزاد از اوايل شب تا نيمه شب گريه مي كند. حالت تهوع، يبوست و حتي حساسيت هاي غذايي (معمولا حساسيت به شيرگاو) نيز از ديگر علل گريه و بي قراري نوزادان است. مراجعه به پزشك اطفال و تشخيص ناراحتي مي تواند اين مشكل را حل كند.
توصيه هايي براي آرام كردن نوزاد: توصيه هاي زير شايد تا حد زيادي بتواند به شما كمك كند تا نوزادتان را آرام كنيد.
- نوزاد را به آرامي در بغل يا گهواره تكان دهيد، آهنگ هاي ملايم كودكان برايش پخش كنيد و يا خودتان لالايي بخوانيد.
- گرچه نظرات موافق و مخالفي براي استفاده از شيشه بچه وجود دارد، اما شيشه بچه براي نوزادي كه دائم گريه مي كند، وسيله مناسبي است.
- كودك را به بيرون از منزل ببريد تا محيط برايش عوض شود.

گريه هاي بي امان نوزاد را جدي بگيريد:
وقتي كه نوزاد دائما و بسيار شديد گريه مي كند، حتما اين موضوع بايد جدي گرفته شود. اين حالت ممكن است به خاطر مشكلات كم و بيش جدي باشد كه بايد فورا به پزشك مراجعه كرد. گاهي نيز ممكن است به خاطر مشكلاتي مانند فتق در نشيمنگاه احساس ناراحتي مي كند. اما خيلي نگران نشويد اين مشكلات به ندرت رخ مي دهد.
در تمام مواردي كه نوزاد گريه مي كند و شما نمي توانيد او را آرام كنيد و كلافه مي شويد، به پزشك مراجعه كنيد. پزشك به شما كمك مي كند علت ناراحتي فرزندتان را بشناسيد. فراموش نكنيد مهم ترين عامل آرامش كودك، جو آرام و صميمي منزل است.

خواباندن نوزاد به پشت: در گذشته تصور مي شد كودك را بايد به شكم خواباند تا دچار خفگي نشود، اما امروزه تمام پزشكان به والدين توصيه مي كنند براي پيشگيري از مرگ ناگهاني نوزاد، حتماً او را به پشت بخوابانند. پيش بيني مرگ ناگهاني نوزادان بسيار مشكل است زيرا علل مختلفي در بروز اين مسئله دخيل است. تحقيقات نشان مي دهد اين اتفاق بيشتر براي نوزاداني رخ مي دهد كه به شكم خوابانده مي شوند. معمولاً تشك نوزادان و كودكان نرم است و همين امر باعث مي شود كه وقتي نوزاد به شكم روي تشك خوابانده مي شود، به سختي بتواند نفس بكشد و غالباً نيز هواي بازدم خود را دوباره تنفس مي كند. در واقع كمبود اكسيژن عامل خفگي نوزادان در خواب است.
در گذشته نيز بعضي از موادي كه در تهيه تشك استفاده مي شد گازهاي سمي ايجاد مي كرد كه باعث مرگ نوزادان مي شد.
در مواردي نيز نوزادان به علت استفراغ در خواب فوت مي كنند كه اين اتفاق بيشتر براي نوزادان بسيار ضعيف كه قدرت سرفه كردن و بيدار شدن را ندارند، رخ مي دهد. والديني كه نگران اين اتفاق هستند مي توانند پايه هاي تخت قسمت سر را كمي بالا بياورند. كودك را طوري روي تخت بخوابانند كه از روي تخت نيفتد. اگر اطراف نوزاد ملافه، بالشت و كوسن است، مراقب باشيد كه با تكان خوردن طوري قرار نگيرد كه دچار كمبود اكسيژن و خفگي شود.

شيشه شير بچه: مي شود گفت كه تقريباً همه مادران نگران خريد بهترين شيشه شير براي فرزندانشان هستند. در بازار انواع مختلف شيشه هاي پلاستيكي، شيشه اي و... در اندازه و طرح هاي مختلف وجود دارد، اما چطور مي شود بهترين را براي كودك خريد؟
شيشه شير نوزادان بهتر است از جنس شيشه اي باشد؛ چون به راحتي مي توان آن را استريل كرد. شيشه پلاستيكي براي وقتي كه نوزاد كمي بزرگتر مي شود بسيار مناسب است، چون اين شيشه ها سبك هستند و از طرفي هم نمي شكند. اما با اين حال پس از مدتي كدر مي شوند و يا در اثر حرارت جوشاندن تغيير شكل پيدا مي كنند كه ديگر قابل استفاده نيست. شيشه هاي قوس دار اين مزيت را دارند كه هواي كمتري در هنگام شير خوردن وارد معده كودك مي شود.
اندازه سوراخ سر شيشه شير بايد مناسب باشد. اگر سوراخ سر شيشه، خيلي ريز باشد، هواي زيادي همراه با مكيدن وارد معده نوزاد مي شود و باعث مي شود نوزاد هرچه خورده است را بالا بياورد و از طرفي هم او را خسته مي كند. اگر هم سوراخ سر شيشه خيلي بزرگ باشد، كودك نمي تواند شير بنوشد. سرشيشه را بايد پس از مدتي عوض كرد چون جوشاندن و استريل باعث تغيير شكل آن مي شود. بعضي ديگر از انواع سرشيشه ها نيز در برابر جوشاندن مقاوم هستند اما پس از مدتي ترك مي خورند.
سرشيشه مناسب بايد طوري باشد كه وقتي شما شيشه را خم مي كنيد، شير قطره قطره و آرام بيرون بيايد و لازم نباشد كه شيشه را تكان داده يا سرشيشه را فشار دهيد.
آماده كردن شيشه شير: قبل از هر چيز دقت داشته باشيد كه در محيطي تميز شيشه را آماده كنيد.
شيشه شير آماده را بيش از يك ساعت بيرون از يخچال نگه نداريد.
غذاي باقيمانده نوزاد را پس از يك ساعت بايد دور ريخت. اگر شير گرم شده باشد، اين مدت به نيم ساعت كاهش مي يابد.
هيچ وقت شيشه شير را در فر گرم نكنيد، زيرا حرارت آن يكسان نيست و ممكن است شيشه بسوزد.
حتماً لازم نيست غذاهاي شيري را گرم كرد و مي توان آن را با دماي طبيعي به نوزاد داد.
اگر مي خواهيد شيشه را گرم كنيد، حتماً به جنس آن توجه داشته باشيد.
قبل از اينكه شيشه را به كودك بدهيد گرماي شير را بسنجيد، مثلاً مي توانيد چند قطره شير روي پوست دست بريزيد و گرماي آن را احساس كنيد.
اگر از شير خشك استفاده مي كنيد، به مقدار لازم پودر دقت كنيد و بهتر است از آب معدني استفاده كنيد.
اگر آب بيش از 24ساعت در ظرف هاي سر باز باقي مانده است، آن را مصرف نكنيد.
درمورد آب لوله كشي، از دستگاه هاي تصفيه آب استفاده كنيد و حتماً بگذاريد ابتدا چند ثانيه شير باز باشد.
براي آماده كردن شير كودك، فقط آب سرد مصرف كنيد.
اگر مي خواهيد شيشه شير را در ماشين ظرفشويي بشوييد، ابتدا با آب سرد آن را بشوييد و بعد بگذاريد با دور مخصوص در ماشين شسته شود. درصورتي كه از ماشين ظرفشويي استفاده نمي كنيد، شيشه را در يك ظرف آب و مايع ظرفشويي قرار دهيد و با يك شيشه شور داخل آن را بشوييد.
براي حفظ سلامت كودك خود حداقل هر ماه يك بار، يخچال را نيز بشوييد.

لباس نوزاد: همه مادران دوست دارند فرزندشان مرتب و زيبا باشد، اما اين موضوع نبايد بيش از حد توجه را به لباس هاي مختلف جلب كند. لباس نوزاد در درجه اول بايد راحت و مناسب فصل باشد. يقه و حلقه آستين لباس، بايد آزاد باشد تا مادر در موقع عوض كردن لباس نوزاد، مجبور نباشد لباس را به سختي از تن او بيرون بياورد.
روشن است كه منطقه زندگي و درجه حرارت روي نوع پوشش كودك تأثير مي گذارد.
لباس نوزاد بايد از اليافي باشد كه پوست حساس او آزرده نشود و بهتر است از پشت دكمه داشته باشد چون در اين صورت ديگر لازم نيست لباس را از سر نوزاد بيرون آورد.
زير پيراهني هايي كه دور يقه آن نوار يا بند دارد را به تن نوزاد نپوشانيد، زيرا ممكن است باعث خفگي او شود.
دگمه هاي فشاري براي لباس نوزادان مناسب تر است و نبايد هيچ وقت به لباس آنها سنجاق زد.
لباس هاي پشمي كه مو و كرك دارد را نبايد براي نوزادان استفاده كرد، زيرا مو و كرك وارد دهان و بيني نوزاد مي شود و همچنين پوست او را تحريك مي كند.
دقت كنيد لباس نوزادان از پارچه هايي باشد كه در برابر گرما آتش نمي گيرند.
نخ هايي كه از لباس باز شده است را قيچي كنيد، چون ممكن است دور انگشت نوزاد بپيچد.
لباس هاي نوزاد را با صابون بشوييد زيرا سفيدكننده ها و پودرهاي لباسشويي غالباً براي كودكان حساسيت زا هستند.

توسط : سحر كمالي نفر


+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد 1388ساعت 17:44  توسط مامی  | 

لباس فانتزی!

+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد 1388ساعت 17:28  توسط مامی  | 

خريد كفش براي كودك نوپا !

 
خريدن كفش براي بسياري از افراد كاري بسيار لذتبخش به شمار مي‌رود، تماشاي مغازه‌ها، پوشيدن كفش‌هاي مطابق مد روز و بالاخره خريد كفش مورد علاقه در واقع نوعي تفريح است. اما خريد كفش براي كودكان نوپا چطور؟ اغلب والدين دوست دارند براي تزيين هم كه شده، براي نوزاد خود كفش بخرند و به محض اين‌كه كودك شروع به چهار دست و پا رفتن يا خزيدن كرد، ده‌ها مدل كفش براي او مي‌خرند. در اين مواقع بهتر است كفش‌هاي نرم را انتخاب كنيد تا نوزاد فقط پا‌هاي خود را حس و احساس تعادل كند. وقتي كودك شروع به راه رفتن كرد از كفش‌هاي محكم‌تر كه نقش محافظتي دارند استفاه كنيد مانند كفش‌هاي كتاني مخصوص كودكان.

انتخاب كفش مناسب سن كودك

اگرچه پوشاندن يك جفت كفش چرمي‌ خوش‌دوخت به پاي كودك 3 ماهه در موقعيت‌هاي خاص بدون اشكال است اما بدانيد كه بهتر است در ماه‌هاي اوليه بعد از تولد نوزاد به پاي او كفش نپوشانيد.

پاي نوزادان فعلا آمادگي تطبيق با كفش را ندارد. پاي آنها استخوان، ماهيچه‌ها و تاندون‌هاي كوچكي دارد كه بايد با ورزش قوي شوند نه اين‌كه بي‌حركت درون كفش باشند.

تا زماني كه كودك روي پاي خود نايستاده يا در حقيقت شروع به راه رفتن نكرده  در حدود يك سالگي  نياز به كفش براي محافظت از پاهاي خود ندارد. قبل از اين سن جوراب بهترين محافظ براي پاهاي كوچك آنها است.

نكاتي در مورد خريد بهترين كفش براي كودك نوپاي شما

به محض اين‌كه كودك شروع به راه رفتن مي‌كند، والدين براي حفاظت از پاهاي كودك خود به سراغ كفش مي‌روند. هنگام خريد كفش براي كودك خود به نكات زير توجه كنيد:

كف كفش نرم يا سخت: درست مانند كفش در بزرگسالان، اگر كف كفش كودكان بيش از حد نرم باشد باعث ليز خوردن آنها مي‌شود. كودك شما به كفشي نياز دارد كه با وجود نازك بودن كف آن، ليز هم نباشد، پس مي‌توانيد كفش‌هايي با كف چرمي ‌يا لاستيكي بخريد.

كتاني يا چكمه: كفش‌هاي كتاني بهتر هستند چون اين مدل كفش به پا‌ها فشار نمي‌آورد و جلوي رشد آنها را نمي‌گيرد. علاوه بر اين، كفش‌هاي كتاني اغلب از كرباس يا چرم انعطاف‌پذير ساخته مي‌شوند و اين امكان را دارند تا مطابق پاهاي كودك شكل بگيرند.

ارزان‌قيمت يا گران قيمت: براي كودكاني كه تازه شروع به راه رفتن كرده‌اند، كفش‌هاي ارزان‌قيمت مناسب‌تر هستند. مهم قيمت كفش نيست، مهم راحتي آن براي پاي كودك است.

كفش جلوباز يا جلو بسته: كفش‌هاي جلوباز، محافظت چنداني از پاهاي كودك نوپاي شما نمي‌كنند، پس بهتر است براي كودكاني كه تازه شروع به راه رفتن مي‌كنند، كفش جلوبسته بخريد.

كفش نو يا استفاده شده: اگرچه وسوسه انگيز به نظر مي‌رسد كه كفش استفاده شده فرزند بزرگ‌تر يا بچه‌هاي ديگر افراد فاميل را براي كودك خود بگيريد، اما اين تنها موردي است كه نياز به صرفه‌جويي ندارد، چون كفش كودكان بعد از مدتي به فرم پا‌هاي آنها درمي‌آيد، پس كفشي كه پيشتر استفاده شده مناسب پاهاي كودك شما نيست.

كدام كفش اندازه پاهاي كودك من است؟

اولين مرحله در خريد كفش براي كودك اين است كه يك متخصص اندازه پاهاي كودك را بگيرد. براي خريد كفش به فروشگاه‌هايي برويد كه يك قسمت مخصوص كفش كودك دارد.

سه نقطه كليدي در پا وجود دارد كه شما بايد هنگام خريد كفش به آنها توجه كنيد: جلوي پا، پشت پا و عرض پا. براي اين‌كه يك كفش مناسب پاهاي كودك شما باشد بايد به هر 3 مورد بالا توجه كنيد.

به طور كلي بايد در حدود يك سانتي‌متر جلوي كفش جا باشد. اگر اين مقدار بيش از يك سانتي‌متر باشد كودك نمي‌تواند براحتي راه برود و اگر كمتر باشد به پاهاي كودك فشار مي‌آورد.

عرض كفش بسيار مهم است. هر قدر كه بچه‌ها كوچك‌تر هستند پاهايشان پهن‌تر است و با بزرگ شدن پاها طول و عرض آنها متناسب مي‌شود. پس كفشي مناسب پاهاي كودك شما است كه پهناي پاي كودك را در نظر گرفته باشد و به دو طرف پا فشار نياورد خصوصا در ناحيه قوس پا. بهترين راه براي اطمينان از اين نكته كه كفش از نظر عرض مناسب پاي كودك شما است، استفاده از زبانه كفش است. معمولا هنگامي ‌كه كفش را به پا مي‌كنيد و بندهاي آن را مي‌بنديد، زبانه كفش و سوراخ‌هاي دو طرف كفش كه جاي عبور بند است، موازي هستند.

اگر اندازه بين آنها بيش از اندازه زياد باشد، كفش تنگ است و اگر كم باشد كفش گشاد است.

و بالاخره پشت پا هم بايد قدري جاي اضافه در كفش داشته باشد. بايد مطمئن شويد كه پاشنه پا در كفش راحت است، نه آنقدر جاي اضافي داشته باشد كه پا از كفش درآيد و نه آنقدر كم جا داشته باشد كه به پا فشار بياورد. براي امتحان اين نكته بهتر است انگشت كوچك خود را تا بند اول از پشت وارد كفش كنيد، اگر به اندازه يك بند انگشت جا بود، بدانيد پشت پاي كودك راحت است. هر قدر پشت كفش بيشتر جا باشد كفش براي فرزند شما بزرگ است و هر قدر كمتر جا باشد، كفش تنگ است.

نكاتي براي خريد كفش كودكان

به گفته متخصصان كودك نوپاي شما هر 2 تا 4 ماه يك بار به يك جفت كفش جديد نياز دارد، چون اندازه پايش تغيير مي‌كند. پس قبل از اين‌كه چند جفت كفش يك‌انداره براي كودك بخريد به نكات زير توجه كنيد:

شما فقط به يك يا دو جفت كفش براي كودك نوپايتان نياز داريد. يك كتاني براي بازي و يك كفش فانتزي براي مهماني.

دقت داشته باشيد، هر بار كه براي كودك خود يك كفش جديد مي‌خريد تمام نكات بالا را در نظر بگيريد، بدانيد كه اندازه و فرم كفش‌هاي هر مارك با مارك ديگر فرق مي‌كند. پس اگر كودك شما از يك مارك كفش، اندازه خاصي را مي‌پوشد الزاما نبايد كفشي از مارك ديگر با همان سايز اندازه كودك شما باشد.

هنگام خريد كفش براي كودك حتما يك جفت جوراب همراه خود داشته باشيد. به طور كلي، جوراب مانع از عرق‌سوز شدن يا سايش پاي كودك شما در كفش مي‌شود.

در آخر، بعد از اين‌كه حرف‌هاي فروشنده را در مورد اندازه كفش شنيديد، خودتان هم آزمايشات لازم را براي مناسب بودن كفش به پاي كودك امتحان كرديد، از كودك بخواهيد كمي‌ با كفش‌هاي جديدش در مغازه راه برود و از او بپرسيد آيا پاهايش در كفش‌ها راحت هستند يا نه.

فراموش نكنيد شكل و قيافه كفش اهميت زيادي ندارد، مهم اين است كه فرزند شما با كفش‌ها راحت باشد.

توسط: مهسا قندي

+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد 1388ساعت 17:27  توسط مامی  | 

لباس دخترانه ی صورتی !

+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد 1388ساعت 17:23  توسط مامی  | 

لباس پسرانه !

+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد 1388ساعت 17:22  توسط مامی  | 

لباس کودک !

+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد 1388ساعت 17:21  توسط مامی  | 

نکاتی در مورد شستن لباس نوزاد !

همیشه لازم نیست که لباس‌های نوزاد کم‌سن را با ماده پاک‌کننده‌ای بشویید که به طور خاص برای نوزادان ساخته شده باشد .

در شستن لباس نوزاد به این توصیه‌ها عمل کنید:

  • لباس‌های نوزادانی که مشکلات پوستی مانند آلرژی، اگزما، درماتیت آتوپیک و سایر مشکلاتی که با حساسیت پوستی همراه است، را دارند، باید با ماده مخصوص پاک‌کننده نوزاد شست. در موارد دیگر، شما می‌توانید از پاک‌کننده‌های معمولی استفاده کنید.
  • پیش از شروع استفاده از ماده پاک‌کننده معمولی برای شستن لباس نوزاد، یک تکه لباس را امتحان کنید و ببینید چگونه پوست نوزاد واکنش نشان می‌دهد. اگر نشانه‌ای از تحریک پوستی وجود داشت، به استفاده از ماده پاک‌کننده مخصوص نوزاد یا ماده پاک‌کننده‌ای که عاری از رنگ و رایحه است، ادامه دهید.
  • اگر از پوشک پارچه‌ای استفاده می‌کنید، باید آن را به طور جداگانه از سایر اقلام بشویید.
  • پوشک‌های پارچه‌ای تنها قلمی هستند که "باید" با مواد پاک‌کننده ملایم مخصوص نوزاد شسته شوند تا از ایجاد بثورات پوستی ناشی از تحریک پوشک جلوگیری شود.
  • این پوشک‌‌ها را باید بدون مواد نرم‌کننده پارچه، با آب بسیار داغ و یک آبکشی دوم شست.

منبع: همشهری آنلاین

+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد 1388ساعت 17:20  توسط مامی  | 

واكسيناسيون در بارداری !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصه:
آیا واکسیناسیون در زمان حاملگی بی خطر و ایمن می‌باشد؟
چرا باید زنان حامله واکسینه شوند؟
بسیاری از زنان ممکن است در مورد ایمن سازی و احتمال ابتلا به بیماریهایی که می‌تواند به آنها یا کودکانشان آزار برساند اطلاعات جدیدی نداشته باشند،درحالیکه واکسیناسیون به موقع می تواند از بسیاری بیماریهای قابل انتقال به جنین یا خطرناک برای مادر و جنین پیشگیری کند.
بهتر است زنان باردار در مورد اینکه به چه واکسنی نیاز دارند و آیا واکسیناسیون باید در طی حاملگی یا پس از زایمان باشد با پزشک خود مشورت نمایند.
آیا واکسنها ایمن و بی‌خطر هستند؟
همه واکسنها از نظر ایمنی توسط انجمن غذا و دارو مورد آزمایش قرار می‌گیرند. کلیه واکسنها از نظر استریل بودن و کارایی و بی‌ضرر بودن کنترل می‌شوند و مرکز مبارزه با بیماریها ایمنی کلیه واکسنها را در طول مدت استفاده مورد پایش قرار می‌دهد.
ممکن است بعضی از مردم به برخی از اجزاء واکسن حساسیت داشته باشند‌ ( به عنوان مثال حساسیت در تزریق واکسن آنفولانزا به دلیل کشت روی تخم مرغ) و این افراد قبل از تزریق واکسن باید با پزشک معالج
مشورت نمایند.
آیا واکسن می‌تواند به جنین آسیب برساند؟
تعدادی از واکسنها به خصوص آنها که از ویروس زنده تهیه شده‌اند نباید به زنان باردار تزریق شوند، زیرا ممکن است این واکسنها برای جنین مشکل آفرین باشند.
بعضی از واکسنها می‌توانند به زنان باردار در سه ماهه دوم یا سوم بارداری تزریق شوند ولی عده‌ای معتقدند بهتر است تزریق واکسنها حداقل سه‌ماه قبل از تولد نوزاد یا بلافاصله بعد از تولد تزریق صورت گیرد.
چه واکسنهایی را در دوران حاملگی می‌توان تزریق کرد؟
واکسنهای نامبرده در زیر، واکسنهای ایمن و مناسبی برای مادران باردار در معرض خطر ابتلا به عفونت هستند.
هپاتیت B : برای زنان بارداری که تست منفی هپاتیت دارند می‌توانند این واکسن را دریافت کنند. این واکسن برای محافظت مادر و جنین علیه عفونت استفاده می‌شود. تزریق این واکسن سه مرحله‌ای بوده و قبل و بعد از زایمان صورت می‌گیرد. دوز دوم و سوم به ترتیب 1 و 6 ماه بعد از اولین دوز تزریق می‌شوند.
1- آنفولانزا: این واکسن می‌تواند از بیماریهای جدی مادردرطی دوران بارداری جلوگیری کند. همه زنان بارداری که وارد سه ماهه دوم یا سوم بارداری می‌شوند در طی بروز آنفولانزای فصلی باید واکسن را دریافت نمایند. اگر شما وضعیت پزشکی حادی دارید بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنفولانزا می‌باشید بنابراین می‌‌توانید واکسن را در هر مرحله از بارداری دریافت نمایید. اگر این مشکل در شما وجود دارد حتما با پزشک مشورت نمایید.
2- کزاز/ دیفتری : این ترکیب از واکسنها به طور روتین برای زنان باردار توصیه می‌شود. این واکسن ایمنی دائم ایجاد نمی‌کند و حتما باید دوز یادآور هر 10 سال یکبار تزریق شود.
چه واکسنهایی را نمی‌توان به زنان باردار تزریق کرد؟
ممکن است واکسنهای زیر توانایی انتقال بیماری به جنین‌ را داشته باشند و یا باعث بروز زایمان زودرس، سقط جنین و نقایص مادرزادی شوند.لذا فعلا"تزریق آنان در دوران بارداری به طور معمول تو صیه نمی شود.
هپاتیت A : بی ضرر بودن این واکسن در بارداری تعیین نشده و باید درطی این دوران ازتزریق آن اجتناب نمود. زنانی که در معرض ابتلا به این ویروس هستند باید با پزشک معالج خود مشورت نمایند.
MMR (سرخک- سرخچه- آبله مرغان) : زنان باید حداقل سه ماه بعد از تزریق این واکسن باردار نشوند.
آبله مرغان (واریسلا): این واکسن برای جلوگیری از آبله‌مرغان استفاده می‌شود و باید تزریق آن حداقل سه ماه قبل از بارداری باشد.

پنوموکک : چون بی خطر بودن این واکسن ناشناخته است، باید از تزریق آن اجتناب شود به جز برای زنان در معرض خطر یا زنان مبتلا به بیماریهای مزمن.
(فلج اطفال خوراکی‌و فلج اطفال تزریقی): هیچ کدام از انواع این واکسنها (ویروس زنده و یا ویروس کشته شده ) برای زنان باردار توصیه نمی‌شوند.
تاثیرات و عوارضی که بعد از واکسیناسیون ظاهر می‌شوند:
هپاتیت A : درد – سفتی و قرمزی در محل تزریق – سردرد – در موارد نادر واکنش‌آلرژیک شدید
هپاتیت B : درد در محل تزریق – تب.
آنفولانزا : قرمزی و تورم در محل تزریق.
کزاز - دیفتروئید : تب بسیار پایین – سفتی و تورم در محل تزریق
MMR : دانه‌های قرمز رنگ پوست – تورم غدد لنفاوی گردن – درد – محدودیت حرکت مفاصل یک تا دو هفته بعد از واکسیناسیون
آبله مرغان : تب – سفتی و قرمزی در محل تزریق – راش و برآمدگیهای کوچک تا سه هفته بعد از واکسیناسیون
پنوموکک : تب – سفتی در محل تزریق
واکسن فلج اطفال خوراکی(OPV) : هیچ عارضه جانبی با این واکسن شناخته نشده است.
واکسن فلج اطفال تزریقیIPV) ( : قرمزی – ناراحتی در محل تزریق

 

سخنران: لیلی چمنی تبریز (M.D.)

 

تاریخ برگزاری: دوشنبه 26 دی 1384

 

زمان برگزاری: 12:30

 

محل برگزاری: دانشگاه شهيد بهشتی، اوين، تهران، ايران

+ نوشته شده در  جمعه یکم خرداد 1388ساعت 10:4  توسط مامی  | 

مطالب قدیمی‌تر